Boletin vigilancia energia fotovoltaica agosto 2013